FARNÍ A PASTORAČNÍ RADA

Za život místní církevní obce nesou odpovědnost všichni, kteří ji vytvářejí.

Nejsou to jen kněží či řeholníci, ale i laici, neboť všichni pracují na téže vinici Boží.

Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal;

tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti.

(1 Petr 4,10).


Z přijetí těchto darů vzniká pro každého věřícího právo i povinnost uplatňovat je v církvi i ve světě k dobru lidí a k budování církve (srv. AA 1.3).

Tyto rozdílné služby v církevní oblasti je třeba koordinovat.
Proto kodex církevního práva (CIC) v kán. 536 doporučuje vytvoření pastorační rady ve farnosti a v kán. 537 nařizuje vznik rady pro hospodářské ekonomické záležitosti.

SLOŽENÍ 

FARNÍ A PASTORAČNÍ RADY

Ustavené 6. listopadu 2016

duchovní

P. Petr Stejskal, PŘEDSEDA

P. Jan Czekala, MSF

za řeholní společenství

sestra M. Doubravka

ředitelka Farní charity

Kateřina Hojná

členové jmenovaní farářem

Vít Hojný

Miroslav Šmíd

Lucie Kubicová

členové vyšlí z voleb

Antonín Petráček, MÍSTOPŘEDSEDA

Josef Langfelner

Jindřich Kubica

Ivana Hráská


SLOŽENÍ 

EKONOMICKÉ RADY

P. Petr Stejskal

Christian Kazmirowski

Erika Stránská

Vít Hojný - zvolen pastorační radou

Pastorační rada (dále jen PR)

je poradním a pracovním orgánem faráře, podle kán. 517 § 1 Kodexu kanonického práva.

PR spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: "Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši" (Sk 4,32)
PR na základě povinnosti všech věřících podílet se na učitelském, pastýřském a kněžském úřadě (všeobecné kněžství) nese spoluodpovědnost za šíření poselství spásy a proměnu pozemského řádu duchem evangelia podle Kristova příkazu: "Budete mi svědky" (Sk 1,8)
PR posuzuje otázky týkající se farnosti, radí se o nich, nalézá možnosti řešení, usnáší se na opatřeních, poskytuje součinnost při jejich realizaci nebo je přímo realizuje. Na základě znalosti situace farnosti se podílí na vytváření pastoračního programu

Předpokladem pro plodnou činnost PR je společná modlitba, vzájemná důvěra mezi všemi zúčastněnými, připravenost ke spolupráci, k vzájemnému naslouchání a porozumění . Nezanedbatelná je snaha společně se svými pastýři dbát o svou duchovní formaci, další náboženské vzdělávání a o celkový rozvoj vlastní osobnosti.
PR se ustanovuje na dobu 4 let
Právo volit do PR má každý katolík starší 18 let, příslušející do farnosti, právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který má právo volit, a který je ochoten a schopen plnit úkoly pastorační rady.
Ekonomická rada farnosti
ERF dbá při správě majetku předpisů Kodexu kanonického práva a příslušných zákonů a státních předpisů České republiky.
ERF se stará, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě, stará se o zdroje příjmů a zajištění potřeb farnosti
ERF se podílí na sestavení finančního rozpočtu farnosti, který nemá být schodkový a má dbát na to, aby svěřené materiální hodnoty zůstaly zachovány, byly řádně spravovány a byl zajištěn jejich rozvoj a tím materiálně zajištěna pastorační činnost farnosti.

Ekonomická rada farnosti (ERF) je pomocný a poradní orgán faráře, který mu pomáhá ve správě majetku farnosti s péčí řádného hospodáře.

Římskokatolická farnost Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, 54401 Dvůr Králové nad Labem

Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!