Živý růženec ve farnosti Dvůr Králové n.L.

Jednou z nejkrásnějších modliteb je starobylá, oblíbená modlitba svatého růžence. V dnešní podobě se začala užívat už v 15. století.

S růžencem v rukou jsme viděli jak Svatého otce Pavla IV., tak svatého Jana Pavla II., který tuto modlitbu miloval a proto nám daroval 5 desátků růžence světla. Modlitba svatého růžence je svou povahou mariánská, ale stále nás směruje k životu Pána Ježíše Krista. Pomodlíme-li se všech 40 desátků, probereme působení Pána Ježíše od početí až ke kříži a nanebevstoupení. 

Když si věřící rozdělí desátky mezi sebou a každý se denně pomodlí jeden určený desátek, vznikne tím řetězec modliteb, který nazýváme živým růžencem. Takto se ho křesťané modlí na celém světě. Růženec se před každou mší svatou ve Dvoře Králové n.L. modlíme od nepaměti.

Abychom tuto aktivitu podpořili, začali jsme se v roce 2002 ve společenství 15 žen s duchovními i praktickou pomocí s. Marty a našich sester KMBM modlit živý růženec. Dnes se nás modlí téměř 50. Jsou to starší i mladé ženy i muži. Někde se modlí celá rodina.  Je to radost i síla vysílat k Bohu tolik proseb. Jak se modlit a kdy není určeno, třeba na cestě do práce, vždyť je to jen 5 minut, které denně věnujeme našemu milému Pánu Bohu. Modlí-li se 20 lidí živý růženec, říká se takové skupině RŮŽE. Máme tedy dvě růže živého růžence. Pan farář nám každou poslední neděli v měsíci po ranní mši svaté uděluje své požehnání.

Máte-li chuť i vy se zapojit do naší řady prosebníků za víru pro naše děti, vnuky, mládež, celé rodiny i za celé město a vlast, prosím přihlaste se.

                    Vilma Magáňová

 

 

Modlitba růžence

 

 1. Zahájení znamením kříže:
  Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

 2. Úvodní modlitba - Apoštolské vyznání víry:
  Věřím v Boha,
  Otce všemohoucího,
  Stvořitele nebe i země.

  I v Ježíše Krista, Syna jeho Jediného, Pána našeho;
  jenž se počal z Ducha svatého,  narodil se z Marie Panny,
  trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest;
  sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých;
  vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha,
  Otce všemohoucího;odtud přijde soudit živé i mrtvé.

  Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.

 3. následuje Modlitba Páně:

  Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé.
  Přijď království tvé.
  Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
  Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

  A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
  A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
  Amen.

 4. následuje 3x Pozdravení andělské. Při prvním "Zdrávas, Maria" vkládáme za jméno Ježíš slova: v kterého věříme
  při druhém: v kterého doufáme, při třetím: kterého nadevšechno milujeme:

  Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

  Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

 5. následuje Chvála Nejsvětější Trojice:

  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
  jako byla na počátku, i nyní, i vždycky
  a na věky věků.
  Amen.

 6. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé.
  Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
  Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
  A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
  A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
  Amen.

 7. Následuje 10x Pozdravení andělské. Za jméno Ježíš vkládáme slova tajemství

  Tajemství radostného růžence jsou:

  Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala

  Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila

  Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila

  Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala

  Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla

  Bolestný růženec

  Ježíš, který se pro nás krví potil

  Ježíš, který byl pro nás bičován

  Ježíš, který byl pro nás trním korunován

  Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž

  Ježíš, který byl pro nás ukřižován

  Slavný růženec

  Ježíš, který z mrtvých vstal

  Ježíš, který na nebe vstoupil

  Ježíš, který Ducha svatého seslal

  Ježíš, který tě, Panno, do nebe vzal

  Ježíš, který tě v nebi korunoval

  Růženec světla

  Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu

  Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc

  Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání

  Ježíš, který na hoře proměnění zjevil svou slávu

  Ježíš, který ustanovil Eucharistii

 8. Po desátém "zdrávasu" následuje 1x Chvála Nejsvětější Trojice: "Sláva Otci..."

 9. V dalším desátku (začínáme jej opět modlitbou Páně "Otče náš" a do "Zdrávasů" vkládáme za jméno Ježíš další tajemství...)

 10. Modlitbu růžence zakončíme modlitbou Zdrávas, Královno:

  Zdrávas, Královno, matko milosrdenství,

  živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!

  K tobě voláme, vyhnaní synové Evy,

  k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí.

  A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči

  a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž,

  ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká, Panno Maria!

  Oroduj za nás, královno posvátného růžence,

  aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

 11. (Modleme se) Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Živý růženec

Síla společné modlitby

Živý růženec vznikl v r. 1826 ve Francii z podnětu Pauline Jaricot, která chtěla najít způsob, jak zachránit duše nevěřících lidí ve svém okolí.
V 17 letech byla oslovena promluvou faráře, poznala marnost svého dosavadního způsobu života a rozhodla se ho změnit. O vánocích složila slib čistoty a postupně objevila smysl svého života v úctě k Nejsvětější svátosti a v nápravě za urážky proti Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Založila společenství 10 lidí s názvem "Ti, kteří dělají nápravu". Společenství získalo misijní rozměr. Podporovalo misie modlitbou i týdenním finančním darem na spolupráci při šíření evangelia. Každý bral na sebe zodpovědnost najít dalších deset lidí, kteří se budou modlit za misie.

Živý růženec tvoří lidé, kteří se společně modlí tuto modlitbu. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže, která je tvořena z 20 tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a růženec světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Živý růženec je možné modlit se ve farnosti, ve společenství mimo farnost nebo také například s Papežským misijním dílem (viz. www.misijnidila.cz), jehož byla Pauline Jaricot zakladatelkou. Výjimečná zaslíbení nejsou s modlitbou živého růžence spojena, sama o sobě je však velmi jistou cestou přímluvné modlitby.