Svátosti

Sedmero svátostí, které můžeme chápat jako sedm ramen vyrůstajících z jednoho základu sedmiramenného svícnu slavení Kristova velikonočního tajemství, můžeme rozčlenit takto:

Iniciační svátosti

"Uvedení do křesťanského života se uskutečňuje třemi svátostmi: křtem, který je začátkem nového života; biřmováním, které jej posiluje; a eucharistií, která živí učedníka Kristovým tělem a krví" (KKC 1275).

Svátosti uzdravení

"Pán Ježíš Kristus, lékař našich duší i našich těl, ten, který odpustil hříchy ochrnulému a vrátil mu tělesné zdraví, chtěl, aby jeho církev pokračovala v síle Ducha svatého ve svém díle spásy a v uzdravování i u svých členů. To je cílem dvou svátostí uzdravování: svátosti pokání a pomazání nemocných" (KKC 1421)

Svátost smíření

Svátost nemocných

Svátosti společenství

"Dvě další svátosti, kněžství a manželství, jsou zaměřeny na spásu druhých. Přispívají-li také k osobní spáse, pak tím, že slouží druhým. Udělují zvláštní poslání v církvi a slouží k budování Božího lidu" (KKC 1534)

Svátost manželství 

Svátost svěcení

Příprava ke slavení svátostí

Příprava na svátosti, především na křest, biřmování či přijetí eucharistie, se liší podle životní situace žadatele, především podle jeho věku.

Zjednodušeně lze způsob přípravy rozdělit na:

  • přípravu dospělého či dospívajícího ke křtu, biřmování či přijetí eucharistie,

  • přípravu rodičů ke křtu malého dítěte,

  • přípravu staršího dítěte a jeho rodičů k prvnímu přijímání či ke křtu,

  • přípravu k prvnímu slavení svátosti smíření,

  • přípravu ke slavení pomazání nemocných,

  • přípravu snoubenců ke svátosti manželství,

  • přípravu ke službě svátostného jáhenství či kněžství.

V každém případě je třeba v dostatečném předstihu kontaktovat místního faráře a domluvit podrobnosti přípravy. V případě křtu či obnovy křtu je třeba u přípravy dospělého počítat zpravidla s alespoň roční, malého dítěte s alespoň měsíční a starších dětí s alespoň půlroční přípravou.

Snoubenci by se měli hlásit alespoň tři měsíce před plánovanou svatbou, raději však i dříve.

FOTOGRAFIE převzaty od ČLOVĚK A VÍRA https://www.clovekavira.cz/

Římskokatolická farnost Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, 54401 Dvůr Králové nad Labem

Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!